Pravila Instagram nagradnog natječaja

Protechnology d.o.o , Pod luke 9, Velika Rakovica, 10430 Samobor, OIB 64606668986, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Leatt Velocity Fuel za još bolju vožnju!”

 I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanje u istom.

Članak 2.

Protechnology d.o.o , Pod luke 9, Velika Rakovica, 10430 Samobor, OIB 64606668986 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradni natječaj „Leatt Velocity Fuel za još bolju vožnju!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) u razdoblju od 11.08.2023. godine  do 20.08.2023. godine na području Republike Hrvatske.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena dana 11.08.2023. godine na Internet stranici Priređivača (www.enduromanijak.eu).

Članak 3.

 Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba proizvoda koje pruža Priređivač.

Članak 4.

Nagradni natječaj provodi se na službenoj Instagram stranici Priređivača ( www.instagram.com/enduromanijak.eu).

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagram, Inc. Instagram, Inc. ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj Nagradni natječaj. Također, Instagram, Inc. ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje Nagradnog natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova. 

II. Način i pravo sudjelovanja

Članak 5.

Za sudjelovanje u natječaju sudionici trebaju:

Zapratiti službenu Instagram stranicu Enduromanijaka (https://www.instagram.com/enduromanijak.eu/)

Zapratiti Instagram stranice partnera Ines_stunts (https://www.instagram.com/ines_stunts/) I Motostop.hr (https://www.instagram.com/motostop.hr/)

Pod istaknutom objavom ostaviti komentar s kime se najradije voze na dva kotača te taggirati u komentaru te osobe. 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina, koje posjeduju Instagram profil.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

III. Nagradni fond

Članak 7.

 Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1x Leatt Velocity Fuel Moto naočale

Članak 8.

Nagrade iz članka 7. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti, zamijeniti za druge proizvode ili usluge, te dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i koju su osvojili.

 IV. Odabir i objava dobitnika

Članak 9.

Odabir dobitnika dana 22.08.2023. provest će žiri Priređivača sastavljen od 3 osobe prema kriteriju najorginalnijeg komentara. 

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na Instagram stranici Priređivača najkasnije u roku od 24 sata od odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.

Nagradu ne mogu osvojiti sudionici koji su osvojili nagradu u okviru nekog drugog natječaja/darivanja Priređivača u posljednja 3 mjeseca od početka trajanja ovog nagradnog natječaja.

Članak 10.

Korištenje lažnih ili dvostrukih profila te opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom sudionika iz nagradnog natječaja.

Iz nagradnog natječaja će biti eliminirani i oni sudionici koji prekrše Pravila ili prijavljuju sadržaje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne osobe ili sadržaj nije u skladu s zakonom.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po navedenim stavkama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 11.

Priređivač zadržava pravo da ne podijeli nagradu ili nagrade te istu ili iste zadrži i koristi u budućim nagradnim natječajima u slučaju da se nitko ne prijavi na natječaj ili da se prijavi nedovoljan broj sudionika.

V. Preuzimanje nagrada

Članak 12.

U roku od 24 sata od njihovog proglašenja, dobitnici su dužni javiti se na e-mail stranicu moto@enduromanijak.eu  s podacima (ime, prezime, adresa i broj mobilnog telefona) radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Ukoliko se ne jave u navedenom roku, gube pravo na nagradu.

U slučaju gubitka prava na nagradu, Priređivač ima pravo zadržati nagradu/e i koristiti ju/ih u budućim nagradnim natječajima.

Članak 13.

 Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice.

Članak 14.

 Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitnicima.

VI. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Članak 15.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. 

Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i slanja obavijesti o nagradi.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač javno objavi njihove osobne podatke na služenoj Instagram stranici (www.instagram.com/enduromanijak.eu), bez prethodne suglasnosti i da Priređivač njihove navedene osobne podatke i koristi u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač se obvezuje da će s osobnim podatcima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Podatci svih sudionika bit će čuvani 6 mjeseci od okončanja nagradnog natječaja i isporuke nagrade.

VII. Posebne situacije

Članak 16.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača i/ili na Instagram stranici Priređivača. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti objavom na Internet stranici i/ili na službenoj Instagram stranici.  

VIII. Rješavanje sporova

Članak 17.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.